بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران در ۳۰ رشته ورزشی